• ОУ
  ОУ "Алеко Константинов"
 • Вдъхновяващи идеи
  Вдъхновяващи идеи
 • Творчество и спорт
  Творчество и спорт
 • Традиции
  Традиции

Акаунт

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.07.2021 г. (сряда) от 17.30 ч. в 209 каб. в училищната сграда ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Ал. Константинов“, Димитровград.

Дневен ред на заседанието:

1. Съгласуване на учебните планове за паралелките от I до VII класове за учебната 2021/2022 година.

2. Текущи въпроси.

Извънаредно

Уважаеми родители,

 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
 
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
 
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
 
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
 
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
 
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
 
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Вие сте тук:

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

ОУ "Ал. Константинов" се включва активно в дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ОУ "Ал. Константинов" се включва активно в дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Ежегодно педагозите участват в обучения за повишаване квалификацията:

 • 2019 г. – 50 педагогически специалисти преминаха обучение на тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство - образователна институция“;
 • 2020 г. – Участие на 18 педагогически специалисти в "Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегряване в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист".
 • 2021 г. – Предстои квалификационен курс на тема „Коучинг – изкуството да бъдеш педагог – коуч“, в който ще се включат 25 педагогически специалисти.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ -2021

За учебната 2020/21 година в ОУ „Алеко Константинов“ се сформираха 4 клуба по интереси с 69 ученика по проект BG 05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Четирите клуба са за напреднали по ключови дигитални умения.

 1. TV - Щастливците 2 – във втората фаза на клуба се акцентира върху създаването на мултимедийно съдържание. Ще се изучават теми от фотографията, запис и обработка на аудио и видео. В работата на клуба ще се използва проектно-базиран подход при който, чрез реален проблем учениците ще стигат сами до решението, напътствани от ръководителя.
 2. Дигитални умения – изграждане на умения свързани с дигитални компетентности и приложенито им е в различни области.
 3. Компютърен свят 2 – изучават се умения за работа с информация – от търсене и оценка до създаване на собсвено дигитално съдържание, чрез различни интерактивни методи на обучение.
 4. Компютърна графика - запознаване със създаване, редактиране и възпроизвеждане на графична информация и изграждане на умения за работа с различни графични редактори.

 За повече информация по проекта посетете сайта: https://oud.mon.bg/home  

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През 2019 г. ОУ "Алеко Константинов" се включи с 4 клуба и 71 ученика в проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Нашето училище се включи с 4 клуба за извънкласни дейности:

1.  TV-Щастливците - основни компютърни и комуникационни умения за ученици от 4 клас
2. Знайко Многознайко
3. Компютърен свят
4. Компютърко
 
 За повече информация по проекта посетете сайта: https://oud.mon.bg/home  
 

"ДА СЕ НАУЧИМ КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ"

През учебната 2018/2019 година, ОУ “Ал. Константинов“ се включи в изпълнението на проекта „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”.

Проектът е на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) и се изпълнява от Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Български червен кръст.

Целите на обучението са:

Учениците да придобият необходимите знания и умения да подават сигнали при опасност от наводнение, да спазват правилата на безопасно поведение при опасност от наводнение, по време на наводнение и последващи кризи. Да оказват съдействие на спасителния екип при спасителни операции при наводнения, да оказват помощ на родителите си, да спазват правилата за безопасно поведение в училище при опасност от наводнение.

По-долу са представени трите типа обучения, предвидени по проекта:

Обучение тип. 1: „Действия при наводнения и последващи кризи“.

Обучението е петдневно и е насочено към ученици от IV клас.

Обучение тип 2: „Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи“.

Обучението е двудневно и е насочено към ученици от VI и VII клас.

За обученията тип 1 и тип 2 е предвидена учебна програма, включваща теоретични и практически теми. Голяма част от учебното съдържание е представено под формата на игри, на полигоните на центровете на ГДПБЗН - МВР и офисите на БЧК.

Обучение тип 3: „В час на класа“.

Този тип обучения ще се провеждат в училищата.

И за трите типа обучения са предвидени  интересни и интерактивни упражнения и игри, рисуване, викторини. Под формата на занимателни истории и допълнителна информация ще бъдат представени най-важните правила за поведение при наводнения.

Обучението ще се води от служители и доброволци на БЧК и служители на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН - МВР), преминали специализирани обучения в страната и чужбина за обучение на ученици.

Интересно

Геният Леонардо

Леонардо да Винчи, който е роден във Винчи, близо до Флоренция през 1452 г., е известен с идеите си мечтател. Той правел скици на ножици, парашути, хеликоптери, самолети, дизайн и концепции на машини, някои от които влязоха в употреба 400 години след смъртта му през 1519.

Училищен часовник

Анкета

Любим предмет

Кой е любимият ви учебен предмет?

» Към анкетата »
1 Оставащи гласа

jVS by www.joomess.de.

Календар

Септември 2021
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Архив

Powered by mod LCA