• ОУ
  ОУ "Алеко Константинов"
 • Вдъхновяващи идеи
  Вдъхновяващи идеи
 • Творчество и спорт
  Творчество и спорт
 • Традиции
  Традиции

Акаунт

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2020 г. (вторник) от 17.30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Ал. Константинов“, Димитровград, в електронна среда.

Дневен ред на заседанието:

 1. Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2019/2020 г.
 2. Отчет за изпълнение на дейностите съгласно Стратегия за развитие на училището за периода 2016 – 2020 г.
 3. Становище относно Стратегия за развитие на училището за периода 2021 – 2024 г.
Извънаредно

Уважаеми родители,

 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
 
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
 
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
 
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
 
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
 
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
 
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
Източник: https://mon.bg/bg/news/3885
Извънредни мерки

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка е необходимо учениците, под отговорния контрол на техните родители:
1. Да спазват отговорно наложените обществени правила и ограничения в условия на усложнена епидемиологична обстановка.
2. Със Заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката се отменят всички състезания и олимпиади, извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо нареждане.
До края на учебното време на учебната 2019/2020 година се прекратяват всички екскурзии, лагери, зелени училища, както и всички други пътувания, вече организираните, няма да се състоят.

3. Със Заповед № РД-06-276/09.03.2020 г. на Кмета на Община Димитровград, на територията на Община Димитровград се преустановяват посещенията на културни мероприятия, в това число и кина; спортните мероприятия ще се провеждат без публика; забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
В социалните услуги, училищата и детските градини да се предприемат необходимите действия за осъществяване на дезинфекция, спазване на санитарните филтри и ограничаване достьпа на външни лица.

4. Основни препоръчителни мерки към всички граждани са да ограничат максимално социалните си контакти и да спазват добра лична хигиена.
Младите не боледуват тежко, но са преносители на COVID-19, уточнява проф. Тодор Кантарджиев.
5. Няма доказателства, че домашните животни (например кучета или котки) представляват по-голям риск от инфекция отколкото хората. Като обща предпазна мярка, спазвайте основните принципи на хигиена при контакт с животни.
6. Както при всички респираторни инфекции като грипа, потърсете лекар навреме, ако вие или вашето дете има симптоми, и избягвайте публични места (офиси, училища, обществен транспорт), за да предотвратите разпространението сред други хора.
7. Избягване на градски транспорт;
8. Избягвайте кашляне и кихане в ръцете, препоръчва се това да става в свивката на лакътя и, ако не е възможно, незабавно извършване на хигиена на ръцете, без да докосвате повърхности;
9. Използването на носна кърпа за кихане не изключва измиването на ръцете след изхвърлянето им в кошчето;
Избягвайте контакта с хора, които показват признаци на инфекция;
10. След възстановяване на учебния процес учениците трябва да спазват следните правила:
- да не се събират с приятели и съученици където и да е - в домове, заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, молове ...;
- да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфекциращи кърпички);
- в училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена;
11. Родители и външни лица няма да бъдат допускани в училищната сграда, без сериозно основание за посещението им, до момент на отмяна;
12. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители ще се осъществяват по телефон, ел.дневник, онлайн и др.;
13. Отговорността за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище е обща.

Вие сте тук:

ОУ "Ал. Константинов" се включва активно в дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ОУ "Ал. Константинов" се включва активно в дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Ежегодно педагозите участват в обучения за повишаване квалификацията:

 • 2019 г. – 50 педагогически специалисти преминаха обучение на тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство - образователна институция“;
 • 2020 г. – Участие на 18 педагогически специалисти в "Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегряване в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист".
 • 2021 г. – Предстои квалификационен курс на тема „Коучинг – изкуството да бъдеш педагог – коуч“, в който ще се включат 25 педагогически специалисти.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ -2021

За учебната 2020/21 година в ОУ „Алеко Константинов“ се сформираха 4 клуба по интереси с 69 ученика по проект BG 05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Четирите клуба са за напреднали по ключови дигитални умения.

 1. TV - Щастливците 2 – във втората фаза на клуба се акцентира върху създаването на мултимедийно съдържание. Ще се изучават теми от фотографията, запис и обработка на аудио и видео. В работата на клуба ще се използва проектно-базиран подход при който, чрез реален проблем учениците ще стигат сами до решението, напътствани от ръководителя.
 2. Дигитални умения – изграждане на умения свързани с дигитални компетентности и приложенито им е в различни области.
 3. Компютърен свят 2 – изучават се умения за работа с информация – от търсене и оценка до създаване на собсвено дигитално съдържание, чрез различни интерактивни методи на обучение.
 4. Компютърна графика - запознаване със създаване, редактиране и възпроизвеждане на графична информация и изграждане на умения за работа с различни графични редактори.

 За повече информация по проекта посетете сайта: https://oud.mon.bg/home  

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През 2019 г. ОУ "Алеко Константинов" се включи с 4 клуба и 71 ученика в проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Нашето училище се включи с 4 клуба за извънкласни дейности:

1.  TV-Щастливците - основни компютърни и комуникационни умения за ученици от 4 клас
2. Знайко Многознайко
3. Компютърен свят
4. Компютърко
 
 За повече информация по проекта посетете сайта: https://oud.mon.bg/home  
 

"ДА СЕ НАУЧИМ КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ"

През учебната 2018/2019 година, ОУ “Ал. Константинов“ се включи в изпълнението на проекта „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”.

Проектът е на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) и се изпълнява от Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Български червен кръст.

Целите на обучението са:

Учениците да придобият необходимите знания и умения да подават сигнали при опасност от наводнение, да спазват правилата на безопасно поведение при опасност от наводнение, по време на наводнение и последващи кризи. Да оказват съдействие на спасителния екип при спасителни операции при наводнения, да оказват помощ на родителите си, да спазват правилата за безопасно поведение в училище при опасност от наводнение.

По-долу са представени трите типа обучения, предвидени по проекта:

Обучение тип. 1: „Действия при наводнения и последващи кризи“.

Обучението е петдневно и е насочено към ученици от IV клас.

Обучение тип 2: „Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи“.

Обучението е двудневно и е насочено към ученици от VI и VII клас.

За обученията тип 1 и тип 2 е предвидена учебна програма, включваща теоретични и практически теми. Голяма част от учебното съдържание е представено под формата на игри, на полигоните на центровете на ГДПБЗН - МВР и офисите на БЧК.

Обучение тип 3: „В час на класа“.

Този тип обучения ще се провеждат в училищата.

И за трите типа обучения са предвидени  интересни и интерактивни упражнения и игри, рисуване, викторини. Под формата на занимателни истории и допълнителна информация ще бъдат представени най-важните правила за поведение при наводнения.

Обучението ще се води от служители и доброволци на БЧК и служители на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН - МВР), преминали специализирани обучения в страната и чужбина за обучение на ученици.

Обучение "Ефективни техники за комуникация и работа с родителите"

На 5 февруари 2019 г. педагогическият колектив на ОУ „Алеко Константинов“ премина обучение на тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция“. Комуникацията и сътрудничеството между учители и родители поставя необходимостта не само от умения за общуване, а и от способност за ориентиране в проблемите на семейството.

Колективът на училището благодари на лекторите от РААБЕ за ползотворния семинар.

 

Интересно

Първият телефонен указател

Първият телефонен указател, издаден през 1878г. съдържал само 50 имена.

Училищен часовник

Анкета

Любим предмет

Кой е любимият ви учебен предмет?

» Към анкетата »
1 Оставащи гласа

jVS by www.joomess.de.

Архив

Powered by mod LCA